GDPR

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (GDPR)

gdpr logo

GDPR

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμμόρφωσης και Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)


O νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων και των οργανισμών και θέτει νέες απαιτήσεις τόσο κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όσο και με την ρητή απαρίθμηση των νόμιμων βάσεων που απαιτούνται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αλλά κυρίως με την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τις διαδικασίες με τις οποίες αυτά ικανοποιούνται. Η θέσπιση του Κανονισμού επιφέρει την θέσπιση νέων διοικητικών και οργανωτικών απαιτήσεων από πλευράς του υπεύθυνου επεξεργασίας και συμπληρώνεται με ένα νέο αυστηρότατο πλαίσιο κυρώσεων για τις παραβάσεις του Κανονισμού.

Χρειάζεστε βοήθεια?

Επικοινωνήστε μαζί μας! Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτηση που έχει να κάνει με τον GDPR.

Υπηρεσίες


Η εταιρεία Data Protection Office Private Company με τους πιστοποιημένους Συνεργάτες της, στον τομέα των Προσωπικών Δεδομένων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς για την Συμμόρφωσή τους με τον νέο Κανονισμό. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016, τον σχεδιασμό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθεί η επιχείρηση ή ο φορέας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, την δόμηση διαδικασιών για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων, τον σχεδιασμό πολιτικών για την ασφάλεια των δεδομένων και την προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων και αποδεικτικών για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του Κανονισμού. Περαιτέρω αναλαμβάνουμε την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων υπό την μορφή της εξωτερική ανάθεσης, προσφέροντας συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού και επίλυση όλων των ανακύπτοντων νομικών και τεχνικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού στην καθημερινή λειτουργία και δραστηριότητα του πελάτη.

Η Εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένους και δοκιμασμένους κανόνες κατά την κατάρτιση του προτεινόμενου πλάνου συμμόρφωσης με τήρηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας και στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων και θέσπιση στοχευμένων διαδικασιών συμμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες και την φύση του εντολέα.

gdpr logo
CIPP iapp

Η εταιρεία Data Protection Office Private Company είναι μέλος της IAPP, με πιστοποίηση CIPP/E (Certified Information Privacy Professional)

Γιατί ενδιαφέρει την επιχείρηση σας η συμμόρφωση με τον GDPR?

Η εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016 αρχίζει υποχρεωτικά, χωρίς επιπλέον περίοδο προσαρμογής ή ανάγκη ψήφισης νόμου, σε ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 25/5/2018. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού συνεπάγεται για την επιχείρηση ή τον οργανισμό τον κίνδυνο υψηλών διοικητικών προστίμων που κλιμακώνονται ανάλογα με το εύρος της παραβίασης του Κανονισμού από διοικητικά πρόστιμα έως 10 000 000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 2 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο, ή διοικητικά πρόστιμα έως 20 000 000 EUR ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, έως το 4 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο, με βάση την διάπραξη συγκεκριμένων παραβάσεων του Κανονισμού.

Η Ομάδα Μας


Μπάκας Χρήστος
Οικονομολόγος – Διαχειριστής
Μαυρίδης Στυλιανός
Δικηγόρος - Δρ. Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Ασκητής Αριστείδης
Δικηγόρος - ΜΔΕ Δικαίου Πληροφορικής - CIPP/E
Σιαπέρας Βασίλειος
Δικηγόρος - ΜΔΕ Ευρωπαϊκού Δικαίου
Φωτσεινός Άγγελος
Δικηγόρος - ΜΔΕ Δικαίου Πληροφορικής

Τι είναι ο GDPR


gdpr logo

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/279 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) δημοσιεύθηκε στις 4.5.2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 119/1), σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο 99 («Έναρξη ισχύος και εφαρμογή»), άρχισε να ισχύει την εικοστή ημέρα από την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Με στόχο τη διασφάλιση ενός συνεκτικού επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων, σε ολόκληρη την Ένωση και προς αποφυγή αποκλίσεων, που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην εσωτερική αγορά, κατοχυρώνοντας έτσι, την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια για τους οικονομικούς παράγοντες, ο Κανονισμός επιβάλλει, με υποχρεωτικό χαρακτήρα (ιδίως για τους φορείς του Δημοσίου), να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες, προς επίτευξη της κανονιστικής συμμόρφωσης, της βελτίωσης και καλύτερης απόδοσης των διαδικασιών, αλλά και της προστασίας, από αστικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επικοινωνία


Επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

follow us

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-mail

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σίφνου 2, 555 35, Πυλαία Θεσσαλονίκης